Urząd Miasta Radomsko
Search:
You are watching the archival look of this page from day: 2006-08-11 09:52:39
This information is probably out of date!

Return to the current look

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej


MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
ul. Kościuszki 12a
97-500 Radomsko
tel. (044) 683-28-85
fax. (044) 683-28-55
e-mail: mops@radomsko.pl


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku jest jednostką organizacyjną Urzędu Miasta Radomska. Podstawę prawną działalności Ośrodka stanowi Statut Ośrodka (ostatnie zmiany wprowadzono Uchwała Rady Miejskiej Nr XVII/158/04 z dnia 10.03.2004 r.). Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do zadań Ośrodka należy:
 • diagnozowanie i ocena potrzeb jednostek, grup lub środowisk wymagających pomocy społecznej,
 • organizowanie i udzielanie świadczeń pomocy społecznej:

 1. pieniężnych
 2. w naturze
 3. w postaci usług,
 • prowadzenie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 • podejmowanie działań w zakresie spraw opiekuńczo – wychowawczych.
 • współpraca z organizacjami społecznymi działającymi na rzecz zaspokajania potrzeb osób wymagających pomocy,
 • realizacja zadań z zakresu dodatków mieszkaniowych,
 • realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,
 • realizacja zadań z zakresu stypendiów i zasiłków szkolnych,
 • wykonanie zadań zleconych na podstawie obowiązujących ustaw.Zadania Ośrodka realizują pracownicy socjalni w zespołach problemowych:

 1. Zespół do spraw rodzin, którego działaniem objęte są rodziny bezdzietne lub wychowujące jedno, dwoje lub troje dzieci, rodziny dotknięte problemem bezrobocia i jednoosobowe gospodarstwa domowe.
 2. Zespół do spraw rodzin wieloproblemowych, który zajmuje się rodzinami wielodzietnymi, rodzinami niepełnymi i rodzinami o skumulowanych dysfunkcjach.
 3. Zespół do spraw osób i rodzin z problemem alkoholowym i bezdomności, zajmujący się osobami uzależnionymi i bezdomnymi.
 4. Zespół do spraw osób niepełnosprawnych, działaniem tego zespołu objęte są osoby i rodziny chore przewlekle, dotknięte chorobą psychiczną, ubiegające się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej.

Obecnie obowiązujące kryterium dochodowe upoważniające do ubiegania się o pomoc finansową wynosi:
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 461 zł.
 • dla członka rodziny – 316 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy tez kompleksową pomoc dla dzieci z rodzin najuboższych. W ramach tej pomocy dzieci korzystają z bezpłatnych obiadów w szkołach, przedszkolach, wyjeżdżają na wypoczynek letni. Obecnie pomoc w postaci dożywiania realizowana jest na podstawie Ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Pomoc ta jest kierowana do:
 • dzieci do 7 roku życia,
 • uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osób starszych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych.

Pomoc jest realizowana w formie posiłku, zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Kryterium dochodowe wynosi:
 • dla osób w rodzinie – 474 zł.
 • dla osoby samotnie gospodarującej – 691,50 zł.

Pomoc dla osób bezdomnych realizowana jest na podstawie umowy o zapewnienie schronienia w Domu Interwencji Kryzysowej „Przebudzenie” w Piaszczycach.
Od 2004 roku MOPS realizuje Program „Wolontariat w OPS” na podstawie, którego zatrudniamy około 20 wolontariuszy, którzy świadczą bezpłatną pomoc zarówno w środowisku jak i w samym Ośrodku.
Z myślą o najuboższych mieszkańcach naszego miasta pod patronatem parafii Świętego Lamberta prowadzona jest kuchnia Św. Brata Alberta, wydająca codziennie gorące posiłki w postaci zup dla 40-50 osób.
Przy Dziennym Domu Pomocy Społecznej funkcjonuje jadłodajnia, z której korzysta 70 osób otrzymując codziennie gorącą zupę z wkładką.Wspólnie z CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej działającej przy Parafii Św. Jadwigi Królowej dla osób znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji materialnej zakupujemy chleb, który wydawany jest dwa razy w tygodniu.
W strukturze organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej funkcjonuje Dzienny dom Pomocy Społecznej. W zakres działania Domu wchodzi:
 • tworzenie warunków do wielogodzinnego przebywania w nim osób zakwalifikowanych do tej formy pomocy,
 • organizowanie życia kulturalnego i towarzyskiego,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
 • zapewnienie obiadów,
 • udostępnienie urządzeń do utrzymywania higieny osobistej,
 • zapewnienie pensjonariuszom opieki pielęgnacyjnej na terenie Ośrodka,
 • wydawanie zup dla najuboższych.

Na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych Ośrodek realizuje wypłatę dodatków mieszkaniowych, w postaci dopłaty do utrzymania mieszkań, tj. czynszu, ogrzewania, wody ciepłej i zimnej, dla osób posiadających tytuł prawny do lokalu i nie posiadających odpowiednich środków finansowych na utrzymanie tego lokalu.
Od dnia 1 maja 2004 roku Ośrodek realizuje nowe zadania powierzone Zarządzeniem Prezydenta Miasta Radomska, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej. Świadczenia rodzinne realizowane są w postaci: zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków i świadczeń pielęgnacyjnych oraz zaliczki alimentacyjnej.
Od dnia 19 maja 2005 roku Ośrodek realizuje zadania zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2004 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie analizy pomocy materialnej dla uczniów od 1 stycznia 2005 roku, prawa do pomocy materialnej, świadczeń pomocy materialnej oraz regulaminu udzielania pomocy materialnej.
O stypendium lub zasiłek szkolny mogą ubiegać się rodziny uczniów szkół: podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i szkół policealnych, w których dochód nie przekracza 316 złotych. Zasiłek szkolny przysługuje rodzinie ucznia w związku z zaistniałym zdarzeniem losowym.