Zamówienia poniżej 14 000 euro


Zaproszenie do skladania ofert na wykonanie i montaż dwóch sztuk jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 700 mm x 900 mm wraz ze słupkami oraz jednej sztuki tabliczki pamiątkowej ( informującej o realizacji projektu ) o wymiarach 200mm x 300mm dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

05‑10‑2017 14:33:58

Znak: TRM.041.4.2016                                                             Radomsko, dnia 5 października 2017 r.

                                                    O G Ł O S Z E N I E

 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na:

wykonanie i montaż dwóch sztuk  jednostronnych tablic pamiątkowych o wymiarach 700 mm x 900 mm wraz ze słupkami oraz jednej sztuki tabliczki pamiątkowej ( informującej o realizacji projektu ) o wymiarach 200mm x 300mm  dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

 

I. Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie dwóch sztuk jednostronnych tablic pamiątkowych  o wymiarach 700 mm ( wysokość ) x 900 mm ( szerokość)  z trwałego materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym- obejmującym elementy graficzne i tekstowe, litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
 2. tablice jednostronne, konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo. Lico z  blachy  ocynkowanej 0,5mm.
 3. montaż tablic w gruncie na wspornikach, o wysokości 180 cm do dolnej krawędzi tablicy z zakotwiczeniem – 2 sztuk ( montaż tablicy ma gwarantować  trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników). 

II. Zamówienie obejmuje:

 1. wykonanie jednej sztuki  jednostronnej  tabliczki informującej o realizacji projektu o wymiarach 200 mm ( wysokość ) x 300 mm ( szerokość)  wykonanej z materiału PVC
  grubości 4 mm,  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym- obejmującym elementy graficzne i tekstowe, litery w kolorze czarnym, znaki, loga i emblematy wielokolorowe.
 2. dostarczenie tabliczki do Urzędu Miasta Radomska i jej montaż w wyznaczonym miejscu. wskazanym przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 13 października 2017 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową      na adres: olga.gielec@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do 25 października 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablice pamiątkowe w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT oraz cenę za tabliczkę  informującą o realizacji projektu w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf OGŁOSZENIE BIP.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
70KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf tablica pamiątkowa.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf tabliczka mała pamiątkowa.pdf
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
258KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Zał. 3. Formularz oferty- tablica.doc
05‑10‑2017 14:37:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
192KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zaw. o wyb. oferty -BIP.pdf
16‑10‑2017 13:08:16
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
480KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Komunikat z załącznikami

04‑08‑2017 11:25:02

                                                                                                      Radomsko, dnia 4 sierpnia 2017 r.

 

O G Ł O S Z E N I E


Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na: wykonanie i montaż dwóch sztuk  jednostronnych tablic informacyjnych o wymiarach 800 mm x 1200 mm wraz ze słupkami dla projektu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”, nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.04.02.02-10-0009/16-00.

Zamówienie obejmuje:

 a) wykonanie dwóch sztuk  jednostronnych tablic informacyjnych  o wymiarach 800 mm
( wysokość ) x 1200 mm ( szerokość)  z trwałego materiału odpornego na działanie czynników zewnętrznych, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Treść tablicy według uzgodnień z Zamawiającym.
b) tablice jednostronne, konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie i nawierzchniowo. Lico z  blachy  ocynkowanej 0,5mm.
c) tablice montowane w gruncie na wspornikach, o wysokości 180 cm do dolnej krawędzi tablicy z zakotwiczeniem – 2 sztuk ( montaż tablicy ma gwarantować  trwałość oraz bezpieczeństwo użytkowników). 

Oferty należy złożyć do dnia 14 sierpnia 2017 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: olga.gielec@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do 25 sierpnia 2017 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę za tablice w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 15:00:23

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 14:55:20

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

10‑05‑2017 14:45:55

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31‑08‑2016 09:47:14

Radomsko, dn. 30 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 19.08.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 26.08.2016 r. wpłynęło 29 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”,

10-436 Olsztyn, ul. Dworcowa 18/8

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku

19‑08‑2016 15:13:27

Radomsko, dnia 19 sierpnia 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Projekt graficzny nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2016 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: rzecznik@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do dnia 07 września 2016 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę w rozbiciu netto i brutto oraz wartość      i stawkę podatku VAT.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.
Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Osoba do kontaktu: Jacek Porzeżyński, tel. 044 685 45 73, rzecznik@radomsko.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie oraz dostarczenie toreb z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku
28‑07‑2016 15:52:01

Radomsko, dn. 28 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie toreb bawełnianych z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 20.07.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 27.07.2016 r. wpłynęło 9 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

PPHU >>LIR<< Elżbieta Zajet, BIURO REKLAMY, 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku
28‑07‑2016 15:50:01

Radomsko, dn. 28 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki
o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 20.07.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 27.07.2016 r. wpłynęło 10 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

SIM Koło Sp. z o.o., ul. Asnyka 35, 62-600 Koło

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie toreb z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku

20‑07‑2016 15:16:55

Ogłoszenie
 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie toreb bawełnianych z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku o parametrach:

 • torba bawełniana ekologiczna,
 • liczba: 800 sztuk,
 • rozmiar (szer/wys): 38/42 cm,
 • rodzaj materiału: 100% bawełna 140 g/m2,
 • kolor torby: czarna,
 • uchwyty: długie (ok. 70 cm),
 • wykończenie: krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia, kopertowe szwy boczne zapobiegające kurczeniu,
 • nadruk: sitodruk 4 kolory jednostronnie.

Projekt graficzny nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: rzecznik@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do dnia 02 sierpnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
20‑07‑2016 15:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
720KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz oferty- torby.doc
20‑07‑2016 15:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Olga Gielec
email: olga.gielec@radomsko.pl
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
16‑10‑2017 13:06:49
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie