Zamówienia poniżej 14.000 euro


Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 15:00:23

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży sanitarnej (instalacja pomp ciepła, c.o. i c.w.u.) na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn.: „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”

10‑05‑2017 14:55:20

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży konstrukcyjno-budowlanej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do złożenia oferty na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

10‑05‑2017 14:45:55

Radomsko, dnia 9 maja 2017 r.

Znak sprawy: TIN.7011.22.2017.AF

 

OGŁOSZENIE

Miasto Radomsko w związku z planowaną realizacją zadania pn.:Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomskuzaprasza do składania ofert na sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży elektrycznej związanymi z realizacją w/w inwestycji.

 1. Do obowiązków inspektora nadzoru należy sprawowanie nadzoru inwestorskiego na zasadach ustalonych ustawą Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zmian.) oraz zgodnie z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

 2. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do planowanego zakończenia wykonania robót budowlanych (założony na dzień 30.09.2017 r.).

 3. Warunki płatności: przelew – 30 dni

 4. Kryteria wyboru Zleceniobiorcy: Cena, znaczenie: 100%.

 5. Forma złożenia oferty:

Ofertę na Formularzu ofertowym należy złożyć w terminie: do dnia 17.05.2017 r. w formie pisemnej (osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, firmy kurierskiej) na adres: Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Zaleca się złożenie oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami w branży elektrycznej na zadaniu pn. „Termomodernizacja Budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku”.

 1. Zleceniobiorca złoży ofertę na formularzu oferty w terminie j.w. Do formularza oferty Zleceniobiorca załączy uprawnienia budowlane wraz z przynależnością do właściwej izby samorządu zawodowego osoby, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru, w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia.

 2. Formularz oferty i projekt umowy są dostępne na stronie internetowej: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne poniżej 14000 euro lub w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 3. Dokumentacja projektowa dostępna jest na stronie internetowej: www.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (PZP.271.1.12.2017 – Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) lub: www.bip.radomsko.pl w zakładce: zamówienia publiczne (Termomodernizacja budynków Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radomsku oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Radomsku) oraz w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97 500 Radomsko, pok. 320, tel. 0-44 6854 503.

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

31‑08‑2016 09:47:14

Radomsko, dn. 30 sierpnia 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 19.08.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 26.08.2016 r. wpłynęło 29 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

Fundacji „Instytut Społecznej Odpowiedzialności Organizacji”,

10-436 Olsztyn, ul. Dworcowa 18/8

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku

19‑08‑2016 15:13:27

Radomsko, dnia 19 sierpnia 2016 r.

O G Ł O S Z E N I E

Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Projekt graficzny nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 26 sierpnia 2016 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: rzecznik@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do dnia 07 września 2016 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę w rozbiciu netto i brutto oraz wartość      i stawkę podatku VAT.
Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.
Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Osoba do kontaktu: Jacek Porzeżyński, tel. 044 685 45 73, rzecznik@radomsko.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie oraz dostarczenie toreb z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku
28‑07‑2016 15:52:01

Radomsko, dn. 28 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie toreb bawełnianych z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku.

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 20.07.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 27.07.2016 r. wpłynęło 9 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

PPHU >>LIR<< Elżbieta Zajet, BIURO REKLAMY, 82-300 Elbląg, ul. Grunwaldzka 2

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
302KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Zawiadomienie o wyborze wykonawcy na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku
28‑07‑2016 15:50:01

Radomsko, dn. 28 lipca 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: postępowania o rozpoznanie cenowe na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki
o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

 

Na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz 2164) przeprowadzono rozpoznanie cenowe ofert. W dniu 20.07.2016r. zamieszczono zaproszenie do składania ofert w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Radomsko oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska.

W terminie do 27.07.2016 r. wpłynęło 10 ofert.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, kryterium stanowiła cena.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę:

SIM Koło Sp. z o.o., ul. Asnyka 35, 62-600 Koło

Wszystkim składającym oferty dziękujemy i zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych zamówieniach Miasta Radomsko.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
322KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie toreb z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku

20‑07‑2016 15:16:55

Ogłoszenie
 

Zamawiający zaprasza wszystkich zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie toreb bawełnianych z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku o parametrach:

 • torba bawełniana ekologiczna,
 • liczba: 800 sztuk,
 • rozmiar (szer/wys): 38/42 cm,
 • rodzaj materiału: 100% bawełna 140 g/m2,
 • kolor torby: czarna,
 • uchwyty: długie (ok. 70 cm),
 • wykończenie: krzyżykowe przeszycia przy uchwytach dla wzmocnienia, kopertowe szwy boczne zapobiegające kurczeniu,
 • nadruk: sitodruk 4 kolory jednostronnie.

Projekt graficzny nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: rzecznik@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do dnia 02 sierpnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
20‑07‑2016 15:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
720KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz oferty- torby.doc
20‑07‑2016 15:19:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku

20‑07‑2016 15:14:31

Ogłoszenie

Zamawiający zaprasza zainteresowanych wykonawców do składania ofert na wykonanie oraz dostarczenie koszulek z nadrukiem promującym rewitalizację w Radomsku, o parametrach: koszulki o gramaturze 150 g białe z nadrukiem w pełnym kolorze (dwustronnie), w liczbie 300 sztuk (z podziałem wg rozmiarów: S – 75, M – 100 sztuk, L – 75 sztuk,  XL – 50 sztuk).

Projekt graficzny nadruku zostanie dostarczony przez Zamawiającego.

Oferty należy złożyć do dnia 27 lipca 2016 r. do godziny 15:30 w Punkcie Obsługi Interesanta w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku, ul Tysiąclecia 5 lub drogą mailową na adres: rzecznik@radomsko.pl

Termin wykonania zamówienia: do dnia 02 sierpnia 2016 r.

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Oferta powinna zawierać nazwę i adres wykonawcy oraz łączną cenę w rozbiciu netto i brutto oraz wartość i stawkę podatku VAT.

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę kierując się kryterium cenowym.

Zapłata za wykonanie tablicy nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

Dokumenty:
Plik pdf Ogłoszenie.pdf
20‑07‑2016 15:16:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
694KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Formularz oferty- koszulki.doc
20‑07‑2016 15:16:39
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
48KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Zaproszenie do złożenia oferty - odbiór i utylizacja azbestu.

15‑07‑2016 13:59:34
Dokumenty:
Plik jpg Zaproszenie do złożenia oferty Azbest str.1.jpg
15‑07‑2016 14:02:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik jpg Zaproszenie do złożenia oferty Azbest str.2.jpg
15‑07‑2016 14:02:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
image/jpeg
Rozmiar:
275KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt Formularz ofertowy-utylizacja azbestu.odt
15‑07‑2016 14:02:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
16KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik doc Umowa utylizacja azbestu 2016 wzór.doc
15‑07‑2016 14:02:35
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
30KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 18 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Wioletta Chrząszcz
email: wioletta.chrzaszcz@radomsko.pl
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 00 fax: 044 685 45 13
, w dniu:  09‑08‑2012 12:45:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑05‑2017 15:04:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie