Kultura fizyczna i rekreacja


Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 22 grudnia 2005 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z Organizacjami Pozarządowymi i Podmiotami z Nimi Zrównanymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2006

Prezydent Miasta Radomska
ogłasza
otwarty konkurs ofert dotyczący wsparcia zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji realizowanych w okresie nie wcześniejszym niż od dnia 7 lutego 2006 roku do dnia 31 grudnia 2006 roku.
  1. W konkursie mogą brać udział
    1. organizacje pozarządowe,
    2. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
    3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
    4. jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.


  2. Zadania zgłoszone do konkursu i wysokość środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie:
    1. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej do - 88.000,-
    2. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo-rekreacyjnych w zakresie piłki koszykowej chłopcówdo -17.000,-
    3. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego do - 12.000,-
    4. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie zapasów w stylu klasycznym do - 37.000,-
    5. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie podnoszenia ciężarów do - 49.000,-
    6. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki do - 14.000,-
    7. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w pływaniu oraz dwu i trójboju nowoczesnym do - 18.000,-
    8. szkolenie sportowe oraz organizowanie i udział w zawodach i imprezach sportowo- rekreacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie brydża sportowego do - 4.000,-
    9. realizacja programu "Bezpieczeństwo nad wodą " do - 4.000,-
    10. realizacja programu "Sport na co dzień, zdrowie na całe życie" do - 7.000,-


  3. Oferty, zgodne ze wzorem określonym w § 5 Regulaminu konkursu, wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do godz. 15.30 dnia 27 stycznia 2006 roku osobiście w pokoju Nr 113, I p. Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty, w zaklejonych kopertach z dopiskiem "Konkurs ofert - Kultura fizyczna i rekreacja".

  4. Informacje, Regulamin konkursu, formularze ofert oraz szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadania dostępne są w BiuletynieInformacji Publicznej Urzędu Miasta www.radomsko.pl oraz w Wydziale Edukacji, Kultury i Promocji II p.216; I p. pok. 122 w godz. 8.00 - 15.00.

  5. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w Kartcie współpracy Gminy Miejskiej Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.

  6. Oferty rozpatrzone zostaną do dnia 3 lutego 2006 roku przez Zespół Oceniający powołany przez Prezydenta Miasta Radomska w oparciuo następujące kryteria:
    1. zgodność zadania z priorytetami ogłoszonymi w Rocznym ProgramieWspółpracy na 2006 rok,
    2. merytoryczna wartość zadania (zgodność ze szczegółowymi wymaganiamirealizacji zadania),
    3. doświadczenie i możliwości oferenta w zakresie realizacji zadania będącegoprzedmiotem oferty (posiadana baza, zaplecze, środki techniczne,wykwalifikowana kadra, wolontariat),
    4. kalkulacja kosztów zadania w stosunku do zakresu rzeczowego zadania(stosunek nakładów do efektów),
    5. ilość mieszkańców korzystających z zadania oraz planowane efekty,
    6. możliwość kontynuacji przedsięwzięcia,
    7. dotychczasowa współpraca z samorządem.

  7. Przedmiotem dofinansowanie nie mogą być koszty poniesione na cele wymienione w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty określonew szczegółowych wymaganiach dotyczących realizacji zadania.

  8. Rozstrzygnięcie konkursu podane zostanie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Urzędu Miasta www.radomsko.pl , na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, w dzienniku o zasięgu lokalnym a składający ofertę o podjętej decyzji powiadomiony zostanie pisemnie.

  9. Odrzuceniu podlegają oferty:
    1. złożone na drukach innych niż wskazane w § 5 Regulaminu konkursu i w ogłoszeniu,
    2. niekompletne ( nie dopuszcza się uzupełniania ofert po terminie ich złożenia),
    3. złożone po terminie,
    4. złożone przez podmiot nieuprawniony (inny niż wymieniony w pkt.I ogłoszenia),
    5. złożony przez podmiot, który w minionym roku udzieloną dotację nie rozliczył bądź rozliczył po upływie określonego terminu,
    6. przesłane drogą elektroniczną.


  10. W 2005 roku wymienione w ogłoszeniu zadania realizowane były przez organizacje pozarządowe przy wsparciu budżetu miasta następującymi kwotami:
    • Zadanie 1 - 80.000,-
    • Zadanie 2 - 17.000,-
    • Zadanie 3 - 10.000,-
    • Zadanie 4 - 34.000,-
    • Zadanie 5 - 45.000,-
    • Zadanie 6 - 14.000,-
    • Zadanie 7 - 18.000,-
    • Zadanie 8- nie było realizowane
    • Zadanie 9 - 4.000,-
    • Zadanie 10 - 7.000,-
Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i rekreacji:

  1. Zadanie pt. "Szkolenie sportowe dzieci młodzieży ....."
    (zadania od nr 1 do nr 8)
    1. szkolenie obejmuje dzieci i młodzież z miasta Radomska z wyłączeniem kategorii seniora,
    2. uczestnik szkolenia sportowego musi posiadać status członka radomszczańskiego stowarzyszenia, aktualne badania lekarskie i być ubezpieczonym (NW, OC) przez stowarzyszenie,
    3. szkoleniowcy zatrudnieni w stowarzyszeniu do prowadzenia zadań muszą posiadać kwalifikacje zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami ( Rozporządzenie MENiS),
    4. dofinansowanie ze środków miejskich do płac szkoleniowców nie może dotyczyć grup naborowych,
    5. szkoleniowiec uczestniczący w realizacji zadania publicznego ze środków miejskich może otrzymać dofinansowanie płac z jednego stowarzyszenia kultury fizycznej,
    6. zajęcia w każdej zorganizowanej grupie szkoleniowej muszą być prowadzone w sposób ciągły od 7 lutego do 31 grudnia 2006 roku w wymiarze 3 razy w tygodniu po 90 minut i uwzględniać udział w zawodach i zgrupowaniach sportowych,
    7. jeden szkoleniowiec może prowadzić nie więcej niż dwie grupy szkoleniowe,
    8. szkolenie musi być udokumentowane,
    9. koszt udziału zawodnika w imprezie nie może przekroczyć 60 zł na osobodzień i może dotyczyć : zakwaterowania , wyżywienia, opłaty startowej, transportu i komunikatu z zawodów,
    10. koszt udziału zawodnika i trenera w zgrupowaniu sportowym podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
    11. koszt udziału zawodnika w zajęciach Szkoły Mistrzostwa Sportowego podlega dofinansowaniu ze środków miejskich w 50%,
    12. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty określone w § 15 Regulaminu konkursu oraz koszty związane z:
      • opłatą licencyjną pełnoletniego zawodnika, trenera, stowarzyszenia,obiektu sportowego stowarzyszenia,
      • "zakupem" wypożyczeniem czy też inną formą przejęcia zawodnika z innego stowarzyszenia,
      • zapłatą kar nałożonych na zawodnika , trenera, stowarzyszenia, organizatora imprezy masowej,
      • wypłatą diet, nagród i stypendiów,
      • wyjazdem zawodnika, trenera poza granice kraju
      • udziałem trenera w szkoleniu, konferencjach
    13. koszty pośrednie służące realizacji zadania nie mogą przekroczyć 10 % przyznanych z miasta środków finansowych,
    14. przesunięcia pomiędzy zaplanowanymi rodzajami kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej z miasta dotacji,
    15. oferent musi posiadać bazę sportową przystosowaną do prowadzenia szkolenia ( własną, dzierżawioną lub wynajętą).


  2. Zadania pt. "Realizacja programu - Bezpieczeństwo nad wodą"
    1. odbiorcami programu mają być mieszkańcy miasta Radomska oraz osoby korzystające z kąpielisk podległych miastu.
    2. program obejmuje: przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa kąpielisk, wyznaczanie i oznaczanie kąpielisk, opracowanie społecznych dyżurów na kąpieliskach podległych miastu, działania profilaktyczne i prewencyjne: nauka pływania, zawody pływackie, pokazy ratownicze, prelekcje w szkołach podległych miastu, szkolenie na stopnie ratownika, dokształcanie i podnoszenie sprawności ratowników pełniących dyżury na obiektach wodnych podległych miastu,
    3. oferent musi posiadać wymagane prawem uprawnienia do realizacji Programu oraz doświadczenie,
    4. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie Programu "Bezpieczeństwo nad wodą",
    5. oferent musi dysponować wystarczającą ilością kadry, posiadającą kwalifikacje określone przepisami prawa,
    6. realizujący Program ratownicy muszą być ubezpieczone (NW i OC ) przez oferenta,
    7. realizacja programu musi odbywać się w okresie od 7 lutego 2006 do 31 grudnia 2006 i być zgodne z przygotowanym i przedłożonym harmonogramem,
    8. koszty pośrednie związane z realizacją programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych przez miasto środków,
    9. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% pochodzącej z miasta dotacji,
    10. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być realizowane koszty o których mowa w § 15 Regulaminu orasz koszty związane z: zapłatą kar nałożonych na ratowników, oferenta, zapłatą diet, nagród, wyjazdem ratowników poza granice kraju.


  3. Zadanie pt. "Realizacja programu: Sport na co dzień, zdrowie na całe życie"
    1. zadanie musi być adresowanie do jak największej grupy radomszczańskich dzieci i młodzieży
    2. ma promować różne dyscypliny sportu oraz zdrowy tryb życia,
    3. proponowane zajęcia, imprezy muszą być przeprowadzane na przystosowanych obiektach , przy użyciu bezpiecznych urządzeń, z obsługą instruktorską, sędziowską, medyczną i techniczną,
    4. realizacja Programu ma odbywać się w okresie od marca do grudnia, zgodnie z przygotowanym i złożonym Harmonogramem
    5. udział w zajęciach ma być bezpłatny,
    6. oferent musi prowadzić działalność statutową w zakresie realizacji Programu i posiadać doświadczenie,
    7. koszty pośrednie związane z realizacją Programu nie mogą być wyższe niż 10% przyznanych z miasta środków finansowych
    8. przesunięcia pomiędzy rodzajami zaplanowanych kosztów nie mogą przekroczyć ogółem 20% przyznanej przez miasto dotacji,
    9. z dofinansowania ze środków miejskich nie mogą być rozliczane koszty, o których mowa w § 15 Regulaminu konkursu,
    10. przedmiotem dofinansowania mogą być koszty poniesione z tytułu:
      • wynagrodzeń wypłacanych z tytułu umowy zlecenia, o dzieło,
      • nagród rzeczowych,
      • zakupu materiałów,
      • usługi obce np. transport
Informacja wytworzona przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:51
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Grzegorz Mazur
email: gm@radomsko.pl tel.:044 685 45 04
, w dniu:  24‑08‑2006 16:39:51
Data ostatniej aktualizacji:
24‑08‑2006 16:39:51
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie